Termokompressorer

Att förbättra energieffektiviteten för att uppnå lägre driftskostnader och miljöpåverkan är av avgörande betydelse för industrier över hela världen idag. Termokompressorer, som också kallas Thermal Vapour Recompressors – TVRs -, kan vara av stor betydelse för effektiv användning av ånga. Denna enkla men geniala anordning utnyttjar principen att kombinera en högtrycksånga med en lågtrycksånga för att öka trycket och uppnå en resulterande medeltrycksånga, med tryck någonstans mellan trycken av den drivande högtrycksångan och lågtrycksånga på sugsidan. På så sätt kan lågtrycksånga komprimeras och användas vid högre tryck och temperatur på ett mer effektivt sätt i tillämpningar där lågtrycksånga inte skulle vara lämplig. Ofta kan spillånga komprimeras med hjälp av termokompressorer, vilket undviker onödigt energislöseri.

Vad är en termokompressor?

En termokompressor är en enhet som används för att komprimera ånga genom att utnyttja principen att kombinera högtrycksånga med lågtrycksånga. Genom att föra högtrycksånga genom ett drivmunstycke omvandlas tryckenergi till rörelseenergi samtidigt som trycket sänks vid munstyckets utlopp, varvid lågtrycksångan sugs in i termokompressorn. De två flödena kombineras i diffusorerna, där den kinetiska energin från högtrycksångan överförs till lågtrycksångan och omvandlas tillbaka till tryckenergi, vilket resulterar i en tryckökning av lågtrycksångan. Den komprimerade ångan kan sedan användas igen vid ett högre tryck i olika processer.

Fördelar med termokompressorer

Fördelarna med termokompressorer inkluderar möjligheten att styra ångflödet utan att påverka drivtrycket, vilket ger flexibilitet och energibesparingar. Termokompressorer används inom olika branscher, industrier och tillämpningar, bland annat för att öka ångtrycket i lågtrycksnätverk, indunstningsprocesser, massatillverkning, torkning av pappersmassa och drift av pappersmaskiner.

Genom att använda termokompressorer är det möjligt att effektivt komprimera ånga och uppnå önskad trycknivå i olika processer, vilket resulterar i förbättrad effektivitet och energibesparingar och minskat klimatavtryck.

På grund av hur termokompressorer är konstruerade har de följande fördelar:

 • Termokompressorer är enkla, relativt kompakta och lätta konstruktioner. Därför är de lätta att installera i en process och ofta med minimala förändringar i befintligt rörsystem.
 • Investeringskostnaden är relativt låg och återbetalningstiden kan vara mycket kort. Driftskostnaderna är mycket låga tack vare minimalt behov av underhåll och reservdelar. 
 • Det finns inga rörliga eller roterande delar för termokompressorer av fast typ och få rörliga delar för justerbara sådana, vilket innebär att slitaget är lågt och behovet av reservdelar är också lågt.
 • Eftersom det finns få eller inga rörliga delar krävs minimalt underhåll, vilket gör att enheterna kan installeras på avlägsna platser. 
 • Till skillnad från mekaniska ångkompressorer (MVRs) har termokompressorer (TVRs) ett oljefritt utlopp som säkerställer att det inte finns någon förorening av smörjmedel 

Fördelar med styrbar munstycksnål

För att öka flexibiliteten och utbudet av applikationer för termokompressorer finns det styrbara versioner som har justerbara munstycksnålar. Detta gör det möjligt att ändra det drivande ångflödet utan att påverka det drivande trycket. I dellastsituationer ger detta betydande fördelar när det gäller förbrukning av drivånga jämfört med en lösning som kräver en separat reglerventil för att sänka drivtrycket.

Tillämpningar för termokompressorer

Termokompressorer används i olika applikationer där komprimering av ånga krävs för att uppnå önskat tryck eller för att optimera processer. Här är några exempel på tillämpningar för termokompressorer:

 • Öka ångtrycket i lågtrycksnätverk: Termokompressorer kan användas för att öka ångtrycket i lågtrycksnätverk. Genom att komprimera ångan kan den levereras vid ett högre tryck och därmed användas effektivt i olika processer.
 • Indunstning: I industrier som använder indunstning, t.ex. vid produktion av kemikalier eller livsmedelsprodukter, används termokompressorer för att komprimera lågtrycksånga från förångningen för användning som värmeånga och därmed öka effektiviteten i indunstningsprocessen.
 • Kokprocessen för pappersmassa: Inom pappersindustrin används termokompressorer i kokprocessen för att komprimera lågtrycksånga till ett högre utloppstryck och temperatur för en mer energieffektiv nedbrytning av träflis till pappersmassa.
 • Massatorkar: Termokompressorer kan användas i massatorkar för att öka ångtrycket och därmed effektiviteten i torkningsprocessen. Med ökat ångtryck från termokompressorn kan ofta även torkens produktionskapacitet ökas.
 • Pappers- och kartongmaskiner: Inom pappers- och kartongindustrin kan termokompressorer användas för att komprimera ånga som används i pappers- och kartongmaskiner, särskilt för Yankee-torkar, cylindrar, ångboxar etc., och därigenom optimera processens effektivitet.
 • Kondensatmottagare: Inom processindustrin släpper kondensatbehållare ofta ut ånga i atmosfären, vilket innebär att den återstående energin i denna lågtrycksånga går till spillo. Med en termokompressor kan denna spillånga komprimeras för att användas igen i processen, vilket ökar energieffektiviteten.
 • Ledningar för spillånga: Äldre processindustrier hade ofta spillångledningar, med energiförluster till atmosfären som följd. Som för kondensatbehållare kan dessa lågtrycksångflöden återkomprimeras för användning i t.ex. uppvärmning.

Slutsats

Termokompressorer är en effektiv och flexibel teknik för att komprimera ånga och uppnå önskat tryck i olika tillämpningar. Genom att utnyttja principen att kombinera högtrycksånga och lågtrycksånga kan termokompressorer erbjuda betydande fördelar, till exempel minskad total förbrukning av ånga och energi och ökad processeffektivitet. Oavsett om det handlar om att öka ångtrycket i lågtrycksnät, optimera indunstningsprocesser eller förbättra massa- och/eller pappersindustrins tillverkningsprocesser, återanvändning av spillånga etc., spelar termokompressorer en viktig roll för att uppfylla specifika behov och bidra till energieffektivitet och minskade miljöavtryck.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen