Jet-vakuumsystem

Jet-vakuumsystem

Jet Vacuum Systems använder Jetpumpar/ejektorer och kondensorer för att skapa vakuum för industriella tillämpningar. Med hjälp av Venturi-principen sugs processgaser effektivt upp av ett högtrycksdrivet medium som i en ejektor passerar genom ett munstycke med reducerat tvärsnitt för att öka hastigheten på det drivande mediet och därmed skapa ett negativt tryck. Dessa jetvakuumsystem erbjuder kostnadseffektivitet, flexibilitet och tillförlitlighet för olika branscher.

Vad är ett Jetvacuumsystem?

Jetvakuumsystem är sofistikerade empiriska tekniska lösningar som kombinerar användningen av Jetvakuumpumpar / Ejektorer och kondensorer för att skapa vakuum i olika industriella tillämpningar.

Jetvakuumpumpar, ejektorer, utnyttjar Venturi-principen, tryckminskningen hos ett medium när dess hastighet ökar när det passerar genom ett mindre tvärsnitt, för att skapa effektivt undertryck och hantera processgaser i olika industriella applikationer. När det drivande mediets tryckenergi passerar en kontrollerad minskning av ett flödestvärsnitt skapas en stråle med mycket hög hastighet och kinetisk energi och ett motsvarande undertryck skapas, enligt Venturi-principen, som suger in och blandar sig med processmediet på sugsidan. Blandningen passerar genom kontrollerade utloppsgeometrier, i form av diffusorer, för att minska hastigheten och därmed höja utloppstrycket till ett tryck som är högre än sugtrycket, processmediet komprimeras, men lägre än trycket hos det drivande mediet. 

Enstegs vakuumsystem 

Enstegs jetvakuumpumpar uppnår en maximal kompression på 1:10, vilket motsvarar ett sugtryck från ca 100 mBar absolut, vakuum, till ett utloppstryck vid atmosfärstryck. Utformningen av jetpumpen/ejektorn kan optimeras för att minimera ångförbrukningen.

Flerstegs vakuumsystem

Om det krävs ett djupare vakuum än vad som kan uppnås med en enstegs jetvakuumejektor, kan flera ejektorer installeras i serie. För att minska energiförbrukningen används ofta kondensorer för att kondensera ånga och kondenserbara gaser. Ju tidigare, vid lägre temperatur, den första kondenseringen sker, desto lägre blir förbrukningen av drivmedia och ofta även den totala energiförbrukningen. Detta fenomen utnyttjas i så kallade Alkaliska vakuumsystem med sluten krets (ACL-Cold) och ICE-kondensation Vakuumsystem I flerstegs vakuumsystem kombineras ofta jetvakuumpumpar, ejektorer och kondensorer med Vätskeringvakuumpumpar för att ytterligare förbättra energieffektiviteten, Vakuumsystem med vätskeringvakuumpumpar, så kallade hybrida vakuumsystem.

Några exempel på utformning av flerstegs vakuumsystem för bästa anpassning till processförhållandena och lägsta möjliga energiförbrukning eller driftskostnader

Tvåstegs vakuumsystem

Dessa täcker ett område med maximal kompression vid ett förhållande på 1:100, vilket motsvarar ett sugtryck från ca 10 mBar absolut, vakuum, till ett utloppstryck vid atmosfärstryck. Eftersom utformningen av jetvakuumsystemet bör optimeras för att minimera ång- och energiförbrukningen, är det vanligt att begränsa kompressionen över varje ejektor till ett förhållande på cirka 1:7. Kylvattnets temperatur påverkar också utformningen av ejektorerna och deras kompressionsförhållande för att minska energiförbrukningen. Därmed blir också det lägsta effektiva sugtrycket högre, ca 20 mBar absolut (vakuum). Tvåstegs vakuumsystem används vanligtvis när sugtrycket, vakuum, ligger i intervallet 20-200 mBar absolut.

Trestegs vakuumsystem

På samma sätt som i ett tvåstegs vakuumsystem är kompressionen över varje ejektor vanligtvis ca 1:7. Kylvattnets temperatur påverkar också valet av ejektorer och deras kompressionsförhållande för att minska energiförbrukningen. Det lägsta effektiva sugtrycket är därför ca 3,0 mBar absolut (vakuum). Trestegs vakuumsystem används vanligtvis när man vill uppnå ett sugtryck, vakuum, i intervallet 10-100 mBar absolut.

Fyrstegs vakuumsystem

Liksom ovan är det önskvärt att begränsa energiförbrukningen och därmed kompressionen i varje ejektorsteg och kylvattentemperaturen i kondensorerna spelar en viktig roll vid utformningen av dessa vakuumsystem. Det lägsta effektiva sugtrycket är ca 0,5 mBar absolut (vakuum) för fyrstegs vakuumsystem. Fyrstegs vakuumsystem används oftast när man vill ha ett sugtryck, vakuum, i intervallet 1-10 mBar absolut.

Femstegs vakuumsystem

Liksom ovan är det önskvärt att begränsa energiförbrukningen och därmed kompressionen i varje ejektorsteg och kylvattentemperaturen i kondensorerna spelar en viktig roll vid utformningen av dessa vakuumsystem. Det lägsta effektiva sugtrycket är ca 0,06 mBar absolut (vakuum) för femstegs vakuumsystem. Femstegs vakuumsystem används oftast när man vill ha ett sugtryck, vakuum, i intervallet 0,1-1 mBar absolut.

Användningsområden för Jet Vacuum System

Jetvakuumsystem är mångsidiga och används inom olika branscher, t.ex. petrokemisk, kemisk, farmaceutisk, pappers- och massaindustri, livsmedelsindustri och avloppsvattenrening. De kan användas för processer som omfattar filtrering, förångning, destillering, absorption, blandning, frystorkning, torkning, avgasning etc.

Jetvakuumsystem är kända för sin effektivitet, tillförlitlighet och förmåga att hantera ett brett spektrum av mediatyper, tryck och temperaturer. I många fall räcker det med en jetpump/ejektor för att uppnå önskade processegenskaper eller vakuum för processen, så kallade enstegssystem, i andra fall och andra processförhållanden finns det behov av att installera flera jetpumpar/ejektorer i serie för att uppnå önskad effekt eller vakuum, så kallade flerstegs vakuumsystem.

Några av de industrier och sektorer som ofta använder Jet Vacuum System är t.ex:

Fördelar med JetVakuumSystem

Kostnadseffektivitet och lågt underhåll: Ett JetVakuumSystem är en relativt kostnadseffektiv lösning jämfört med andra vakuumtekniker. Dessutom kräver den minimalt underhåll tack vare sin enkla konstruktion och avsaknad av rörliga delar.

Flexibilitet och anpassningsförmåga: JetVakuumSystem är mycket flexibla och kan skräddarsys för att uppfylla olika behov inom olika branscher och tillämpningar. Från kemisk industri till livsmedelsproduktion kan dessa system anpassas för att passa specifika krav.

Effektivitet och tillförlitlighet: Med rätt utformning och installation är Jetvakuumsystem mycket effektiva och driftsäkra. De kan leverera konstant vakuum för att uppfylla kraven i olika processer och tillämpningar.

Hög driftsäkerhet: Jetejektorer kan fungera mycket bra och skapa högeffektiva vakuumförhållanden även under mycket svåra driftsförhållanden.

Stort urval av konstruktionsmaterial: Jetejektorer kan tillverkas av praktiskt taget vilket material som helst och därför kan ett specifikt korrosions- eller erosionsbeständigt material väljas.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen