Luftning av Avloppsvatten
Jetluftare

Luftning av avloppsvatten med ökad effektivitet Ejektorer för luftning av avloppsvatten - Jet Aerators

Fördelar med ejektorer från Körting - Jet Aerators

  • underhållsfri - inga rörliga element
  • Hög syreeffektivitet - Små bubblor skapar stora kontaktytor mellan luft och vatten och hög turbulens förnyar dessa kontaktytor.
  • Inga avlagringar - Det intensiva jetflödet som är riktat mot tankens botten förhindrar avlagringar av biomassa.
  • enkel kontroll av syretillförseln
  • Icke-blockerande konstruktion - Munstyckets diameter definierar det smalaste flödestvärsnittet.
  • Inga tätningsproblem - När anläggningen är inaktiv kan vatten tränga in i luftledningen utan negativa effekter och när den startas på nytt driver ejektorns medryckande effekt ut all vätska i röret.
  • Utformning enligt krav - Olika storlekar på system och bassänger kan utformas och anpassas till kundkraven.

Jet Aeration - Idealisk för anläggningar med mycket förorenat avloppsvatten

Ejektorn, jetluftaren, för luftningsprocessen motsvarar till sin konstruktion en jet-ejektor. Eftersom organiskt förorenat avloppsvatten kräver en stor mängd syre och på grund av den ökande höjden på moderna biologiska avloppsreningsverk är det energimässigt effektivare att förkomprimera luften mekaniskt till det hydrostatiska tryck som råder vid ejektorns, jet aeratorens, installationspunkt och att tillföra den till suganslutningen på detta sätt.

Genom att ett märkbart tryck försvinner i ejektorn, jetluftaren, minskar det nödvändiga drivtrycket. Samtidigt uppnås mer gynnsamma blandningsförhållanden (sugflöde: drivflöde). Drivmunstyckena på Körtings ejektorer, jetluftare, är utrustade med en spiral som inte täpper till. På så sätt sprider drivstrålen luften redan vid ett lågt drivtryck i en myriad av fina bubblor som sedan blandas kraftigt tillsammans med drivströmmen i blandningszonen.

Denna luft/vatten-blandning sprutas in i luftningstanken med hög turbulens. På så sätt garanterar ejektorn, jetluftaren, optimal syretillförsel och en total omblandning av tankinnehållet. Även med en hög biomassakoncentration i avloppsvattnet är det fortfarande möjligt att uppnå flödeshastigheter som förhindrar avlagringar på tankgolvet.

Flervägs-ejektorer, jetluftare, luftningstankar inuti

Installation i luftningsbassänger

När tankens geometri, vattendjup och syrebehov har fastställts kan antal, utförande och placering av flervägsejektorerna, jetluftarna, anpassas till det aktuella fallet. Monteringen kan ske helt enkelt genom två flänsar i rörledningarna för drivflöde och tryckluft. Installation av kompakta enheter på tankgolvet garanterar omfattande jetluftning och fullständig blandning av avloppsvattnet.

Design

De relativt korta individuella och löstagbara ejektorerna, jetluftarna, är anslutna till ett grenrörshus och försörjs med drivström underifrån och med tryckluft ovanifrån. Jetflödet lutar mot golvet och utloppsvinkeln anpassas individuellt till installationsförhållandena. Som material använder vi polypropylen som har utmärkt motståndskraft mot kemiska angrepp. För särskilt krävande tillämpningsförhållanden kan de drivande munstyckena och även blandningszonerna tillverkas av krom-nickelstål. Vid höga kalciumkarbonatkoncentrationer i luftningstanken måste materialvalet alltid anpassas till driftförhållandena.

Syreeffektivitet

Eftersom syreöverföringen inte bara beror på bubbelstorleken (kontaktytan mellan gas och vatten) utan i lika hög grad på förnyelsen av gasbubblornas kontaktytor, kan ejektorer - med sin permanenta cirkulation av avloppsvattnet - uppnå en mycket högre syreeffektivitet än andra luftare. Med sin lutande flödesriktning mot golvet utnyttjar Körtings ejektorer, jetluftare, respektive tankdjup helt som inloppsdjup. Omfattande syretillförseltester i rent vatten (ATV M-209) enligt syreadsorptionsmetoden utgör dataunderlaget för utformningen av Körtings ejektorer, jetluftare. Alla mätningar utfördes på fullskaliga anläggningar och bekräftades i många inspektionstester...

Kontrollområde och syreutbyte

Reglering av syretillförseln uppnås enbart genom att ändra luftvolymflödet. En minskad lufttillförsel sänker inloppstrycket till ejektorn och minskar därmed effektuttaget för rotblåsaren/kompressorn. Samtidigt ökar den specifika syreeffektiviteten. Resultatet är ett nästan konstant högt syreutbyte över hela reglerområdet för syreöverföringssystemet med sitt maximala värde vid dellastdrift nära designpunkten. Ejektorer, jetluftare, är utformade - beroende på det aktiverade slammets reologiska egenskaper (temperatur, torrsubstanshalt) - för ett lämpligt luft/vatten-förhållande. Den förbättrade prestandan hos syreöverföringssystemet genom att helt enkelt öka lufttillförseln samt dess optimala syreeffektivitet vid dellastdrift garanteras därmed hela tiden.

Installation från utsidan genom tankväggen

Den ejektor, jetluftare, som visas här är tillverkad av rostfritt stål och monteras "genom väggen". Anslutningarna för drivflöde och tryckluft är placerade utanför luftningstanken. Dessa relativt stora enheter är utrustade med en andra nedströms blandningszon där ytterligare vätska sugs in, vilket intensifierar blandningen i tanken.

Vid behov kan ejektorn, jetluftaren, utrustas med en avstängningsanordning nedströms det drivande munstycket så att det drivande munstycket kan kontrolleras när som helst utan att tanken behöver tömmas. Detta utrustningsalternativ möjliggör en permanent tillämpning av syreöverföringssystemet, även vid extrema koncentrationer av kalciumkarbonat i avloppsvattnet. Även om de relativt stora ejektorerna, jetbeluftarna, har sämre syreeffektivitet än våra flervägsejektorer med finare luftbubblor, är deras 100% tillgänglighet ofta det avgörande kriteriet för våra kunder. Det är därför inte anmärkningsvärt att många anläggningar har realiserats inom pappersindustrin - ibland också som en eftermontering för att ersätta otillräckliga installationer.

Syreeffektivitet

Vid de vanliga ingångsdjupen 5...8 m är det möjligt att uppnå en syreeffektivitet OC20i rent vatten med 11 g O2/Nm3- m. Vid dellastdrift - med en minskad luftmängd - kan syreeffektiviteten höjas över detta värde till 14 g O2/Nm3- m. Beroende på ingångsdjup och syrebehov ca 400-500 Nm.3/h tryckluft kan sprutas in i tanken med en enda ejektor, jetluftare.

Ejektorer i SBR-anläggningar

Ejektorer, jetluftare, lämpar sig utmärkt för luftning och omblandning i så kallade "SBR"-anläggningar (Sequenced Batch Reactor). Dessa luftningsanläggningar (med retentionsdrift), där bl.a. de biologiska processerna nitrifikation och denitrifikation sker efter varandra i samma tank, kräver en fullständig omblandning av tankinnehållet med och utan lufttillförsel. Genom att installera ejektorer, jetluftare, patenterade för denna process i SBR-reaktorn kan de användas för samtidig luftning av avloppsvattnet och blandning under luftningsfasen samt för en selektiv cirkulation - utan lufttillförsel - under blandningsfasen.

Återcirkulation av avloppsvattnet genom ejektorerna sker automatiskt i slutet av luftningsfasen. Båda faserna kan alterneras så ofta som behövs för att stödja avloppsvattenbehandlingsprocessens oberoende av de matningsförhållanden som uppnås i SBR-processen.

Ejektorerna, jetluftarna, som ansvarar för att helt blanda tankinnehållet under blandningsfasen, drivs med samma cirkulationspumpar som används under luftningsfasen. När ejektorerna transporterar vätskor utnyttjas cirkulationspumparnas effektuttag optimalt - även under blandningsfasen...

SBR-processen kommer att stödjas.

Ejektorerna, som ansvarar för att blanda tankinnehållet fullständigt under blandningsfasen, drivs med samma cirkulationspumpar som används under luftningsfasen. När ejektorerna transporterar vätskor utnyttjas cirkulationspumparnas effektuttag optimalt - även under blandningsfasen.

Utformning enligt kraven

Ejektorernas många möjligheter till utformning och arrangemang och deras olika driftsmetoder med atmosfäriskt luftintag eller tryckluft ger idealiska grundförutsättningar för deras användning i stora och små avloppsreningsverk.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta att använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. 

Rulla till toppen